ARHIVA BROJEVA

Novi Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

Borisav Čolić,
sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

...

Novi Zakon se primenjuje od 1. aprila 2015. godine, a u osnovnim odredbama propisuje, da se istim uređuju uslovi i postupak stečaja i likvidacije banaka, društava za osiguranje i davalaca finansijskog lizinga. Prema istom zakonu (član 2), postupak stečaja nad bankom i društvom za osiguranje, pokreće se rešenjem nadležnog suda o pokretanju postupka stečaja, koje se donosi na osnovu rešenja Narodne banke Srbije, o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka stečaja.

Novim odredbama je propisano i da se postupak stečaja sprovodi i na predlog likvidacionog upravnika, kad utvrdi da imovina likvidacionog dužnika nije dovoljna, da podmiri sva potraživanja učesnika postupka kao poverilaca, (poslovne banke, društva za osiguranje i davaoci finansijskog lizinga).

Značajno je istaći da se postupak likvidacije nad bankom i društvom za osiguranje, prema novom Zakonu pokreće, rešenjem nadležnog suda o pokretanju postupka likvidacije. Ovo rešenje se donosi na osnovu rešenja Narodne banke Srbije, o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka likvidacije nad bankom, odnosno društvom za osiguranje (član 3). 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa