ARHIVA BROJEVA

Ljudska prava i slobode u svetlu Prednacrta Građanskog zakonika Srbije

Gordana Stamenić, dipl. pravnik
posebni savetnik ministra pravde

Kodifikaciona tradicija

U savremenom, a posebno u evropskom pravu se u skorašnje vrema zapaža renesansa kodifikacije civilnog prava. Tako su građanske kodekse u poslednjoj deceniji donele Ruska federacijia, Holandija, Mađarska, Rumunija, Češka Republika, Kanada (Kvebek) a i Srbija je ove godine krenula sa širokim konsultacijama i javnom raspravom o Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije.

Može se postaviti pitanje šta je povod tih ozbiljnih pravnih poduhvata u nizu zemalja kontinentalnog prava. Jedan od razloga svakako treba tražiti u potrebi da se celo područje građankog prava osavremeni, kompletira i uredi na jedinstven, međusobno usklađen način. Taj zahtev se uspešnije ispunjava kada je zakonski akt rezultat rada istog zakonopisca, koji je u mogućnosti da na jedinstven način sagleda celokupnu građansko-pravnu oblast. Tako se izbegavaju zamke mogućih neusaglašenosti zakonskih normi i njihovih protivrečnosti. Zatim, kodifikacija nesumnjivo doprinosi stabilnosti pravnog sistema. Ona obuhvata pravne norme koje su život i praksa uveliko potvrdile i čije je dugo trajanje u budućnosti izvesno. Ispunjenje zahteva jedinstvenog, usklađenog i stabilnog regulisanja jedne veoma značajne grane prava stvara uslove za vladavinu prava, koja je jedna od ključnih vrednosti na kojima je utemeljena savremena demokratija. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa