ARHIVA BROJEVA

Jemstvo u privredi i mogućnost pobijanja ovog pravnog posla na osnovu člana 124. Zakona o stečaju

Mr Mihajlo Živković,
doktorand na Pravnom fakultetu u Beogradu

I UVOD

U praksi privrednih sudova se, u okviru stečajne materije, postavilo kao veoma važno pitanje pravne prirode jemstva odnosno da li je reč o teretnom ili besteretnom pravnom poslu. Ovo pitanje je naročito razmatrano od strane privrednih sudova, posebno Privrednog apelacionog suda kao drugostepenog, u materiji stečajnog pobijanja ugovora o jemstvu koji je stečajni dužnik zaključio sa poveriocima pre otvaranja stečaja. Pitanje dobija na značaju kada se ima u vidu da je u toku veliki broj parničnih postupaka za pobijanje ovih pravnih radnji stečajnih dužnika kao besteretnih pravnih poslova, kao i okolnost da su prvostepeni privredni sudovi, a neretko i sam Privredni apelacioni sud, zauzimali oprečne stavove o pravnoj prirodi jemstva. Ipak, nakon teorijskog rada Vuka Radovića, koji je pošao putem dokazivanja da je jemstvo besteretni pravni posao1 doduše ne imenujući sam ugovor o jemstvu već opštom formulacijom da ispunjenje, preuzimanje ili obezbeđenje tuđeg duga, bez dobijanja protivvrednosti, predstavlja dobročinu pravnu radnju2, na savetovanju privrednih sudova u septembru 2014. godine a nešto docnije i na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održane 26.11.2014. godine i 27.11.2014. godine, kao odgovor na pitanje br. 54 je zauzet stav da se ugovor o jemstvu u principu smatra pravni poslom bez naknade odnosno besteretnim ugovorom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa