ARHIVA BROJEVA

Borba protiv korupcije - međunarodni standardi i nacionalno krivično zakonodavstvo

Prof. dr Dragana Kolarić
Kriminalističko-policijska akademija

1. UVODNE NAPOMENE

Krivično zakonodavstvo Republike Srbije u velikoj meri ispunjava standarde koje su postavili međunarodni dokumenti u oblasti borbe protiv korupcije.1 Međunarodni izvori, u oblasti borbe protiv korupcije, značajni za krivičnopravnu reakciju su Krivičnopravna konvencija o korupciji Saveta Evrope2, Dodatni protokol uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji3 i  Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv korupcije4. Zahtevi koje postavljaju međunarodni dokumenti prema nacionalnom krivičnom zakonodavstvu su sledeći:

1. Inkriminisati kako podmićivanje u javnom tako i podmićivanje u privatnom sektoru;

2. Inkriminisati kako podmićivanje domaćih tako i stranih službenih lica;

3. Uvesti odgovornost pravnih lica za krivična dela korupcije (mada tu odgovornost zahtevaju i neki drugi međunarodni dokumenti kao sto su: Konvencija o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom (broj 141), Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Konvencija o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma);

4. U skladu sa Dodatnim protokolom Krivičnopravne konvencije (ETS 191) potrebno je inkriminisati podmićivanje domaćih i stranih arbitara, kao i domaćih i stranih porotnika;

5. Inkriminisati trgovinu uticajem. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa