ARHIVA BROJEVA

PRAVO ZAPOSLENIH NA ZARADU

Persida Jovanović,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

UVOD

Pravo na zaradu je osnovno pravo zaposlenih zagarantovano Ustavom i niko se tog prava ne može odreći (član 60. stav 4. Ustava RS). Pravo na zaradu je u vezi sa pravom na rad. Konvencija broj 131 o utvrđivanju minimalnih plata, s posebnim osvrtom na zem-lje u razvoju ("Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori", br. 14/82) sadrži obavezu za države koje su je ratifikovale da ustanovi sistem minimalnih nadnica koji obuhvata sve grupe radnika čiji uslovi zaposlenja zahtevaju njihovu zaštitu (član 1. Konvencije). Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o radu, kao opšteg radno-pravnog propisa propisano je da zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu. Tom pravu odgovara navedenim zakonom propisana obaveza poslodavca da zaposlenom za obavljeni rad isplati zaradu, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (član 16. stav 1. tačka 1. ZOR).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa