ARHIVA BROJEVA

ŽALBA

Jadranka Čabarkapa,
viši sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

POJAM ŽALBE1

Žalba je redovan pravni lek koji se izjavljuje pisanim podneskom. Žalba je parnična radnja stranke kojom pobija sudsku odluku, koja je nepovoljna po nju, tvrdeći da je nepravilno i nezakonito doneta od strane nižestepenog suda. Žalbom nezadovoljna stranka traži od nadležnog višeg suda da preinači odluku u njenu korist ili da je ukine i vrati pravnu stvar na ponovno suđenje. Pravo na žalbu je Ustavom zagarantovano pravo koje spada u osnovana građanska prava. Osnovne karakteristike žalbe su devolutivno (o žalbi odlučuje viši organ od onog koji je doneo odluku) i suspenzivno dejstvo (podnošenje žalbe zadržava pravnosnažnost i izvršnost prvostepene odluke dok se o žalbi ne odluči). Stranka nema pravo da u žalbi istakne neki novi zahtev, osim za naknadu parničnih troškova nastalih povodom pravnog leka. Takođe, stranka u žalbi ne može iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze, osim ako učini verovatnim da bez svoje krivice nije mogla da ih iznese, odnosno predloži, do zaključenja glavne rasprave. U žalbi se ne mogu isticati materijalnopravni prigovori2. Osnovna pretpostavka da se izjavi žalba je da je doneta sudska odluka nepovoljna po stranku koja je i izjavila žalbu. Znači stranka ne može da izjavi žalbu protiv odluke kojom je usvojen njen zahtev, odnosno ako je uspela u postupku, jer u tom slučaju ne postoji pravni interes za izjavljivanje žalbe, a ukoliko ona i izjavi žalbu, ista će biće odbačena kao nedozvoljena.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa