ARHIVA BROJEVA

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST RODITELJA PO ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 Mladen Jeličić,
sudija Prekršajnog suda u Šapcu

Materijalnopravni aspekti odgovornosti roditelja

1. Sumarni osvrt na prekršajnu odgovornost roditelja kao fizičkog lica

Prekršajna odgovornost predstavlja skup uslova potrebnih za primenu prekršajnih sankcija prema učiniocu prekršaja ili prema pravnom licu, a radi se o skupu objektivnih i subjektivnih uslova potrebnih za kažnjivost prekršaja (Stojanović, 2012, str. 35). U prekršajnom pravu, termin odgovornost je širi u odnosu na termin krivica, jer prekršajna odgovornost obuhvata i krivicu, s obzirom da subjekt prekršaja mora imati odgovarajuća, zakonom propisana psihička svojstva i psihički odnos prema svojoj radnji, što znači da mora biti uračunljiv i kriv za izvršeni prekršaj (Šušnjara, 2014, str. 263). Kao posledicu izostavljanja krivice iz pojma prekršaja,1 prekršajna odgovornost je dobila na značaju - ona više nije jedinstvena, već je različita u zavisnosti ko se pojavljuje kao učinilac prekršaja, pa može biti i subjektivna (kada je učinilac fizičko lice) i objektivna (kada je učinilac pravno lice). Krivica je neophodna za prekršajnu odgovornost fizičkog lica, ali ne i za odgovornost pravnog lica (Đorđević, 2014, str. 18). Subjekt prekršaja, sa stanovišta subjektivne odgovornosti, mora da poseduje sposobnost da uspostavi odgovarajući „odnos“ prema radnji koja je propisom određena kao prekršaj, da bi mu se uopšte prekršaj mogao staviti na teret („uračunati“), ali i konkretno manifestovati („izraziti“) tu sposobnost, u smislu pojma krivice (vinosti) tj. svesti i volje da čini prekršaj, odnosno dužnosti da tu svest i volju „ima“ (aktivira) (Pihler, 2008, str. 5-6).

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST RODITELJA
PO ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa