ARHIVA BROJEVA

JAČANJE INTEGRITETA IZRADA I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

U “Sl. glasniku RS”, br. 35/2019, od 21.05.2019. godine, donet je - Zakon o sprečavanju korupcije, koji je primenjuje se od 1. septembra 2020. godine (i koji je imao nekoliko izmena i dopuna, kao i jedno autetntično tumačenje, sve objavljeno u "Sl. glasnicima RS", br. 88/2019, 11/2021, 94/2021, 14/2022).

Ovim zakonom uređuju se pravni položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za sprečavanje korupcije, pravila o sprečavanju sukoba interesa pri obavljanju javnih funkcija, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera, postupak u kome se odlučuje o postojanju povrede ovog zakona i druga pitanja koja su značajna za sprečavanje korupcije.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa