ARHIVA BROJEVA

IZGRADNJA I RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA UZ AFIRMACIJU SOCIJALNE, KULTURNE, EKONOMSKE I RADNE UKLJUČENOSTI PRIPADNIKA DRUŠTVENO OSETLJIVIH GRUPA

dr Aleksandra Popović

1. Uvod

Usled razvoja svesti o značaju socijalne ekonomije i preduzetništva u Republici Srbiji donet je Zakon o socijalnom preduzetništvu1, s ciljem da se kreira povoljno poslovno okruženje za inovativno zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba. Socijalno preduzetništvo do donošenja predmetnog zakona bilo je segmentarno uređeno parcijalnim odredbama drugih propisa, usled čega se pojavila potreba da se na sistemski način reguliše normativni okvir radne involviranosti teže zapošljivih lica, kao i da se utvrde elementi socijalne ekonomije. Predmetni zakon normira pojam, ciljeve, načela i delovanje socijalnog preduzetništva, a uređuje i pravni položaj, uslove za sticanje, registraciju i prestanak statusa, kao i prava i obaveze subjekata koji obavljaju delatnost sa statusom socijalnog preduzetništva. Zakon o socijalnom preduzetništvu definiše i pojam i modalitete podrške društveno osetljivih grupa, a određuje i mere za unapređenje i podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, kao i procedure izveštavanja i vršenja nadzora nad njihovim radom. Predmetni zakon predstavlja normativni okvir humane tendencije, da se sistemski pristupi rešavanju problema nezaposlenosti pripadnika teško zapošljivih i marginalizovanih grupa.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa