ARHIVA BROJEVA

Separat - Oktobar 2022.

AMBALAŽA I AMBALAŽNI OTPAD

BROJ 10. GODINA 2022

OKTOBAR 2022.

AMBALAŽNI OTPAD – Naslovna strana i impresum separata

AMBALAŽNI OTPAD – Sadržaj separata

AMBALAŽNI OTPAD – I – Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 95/2018) – Sadržaj Zakona

AMBALAŽNI OTPAD – I – Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 95/2018) – Tekst Zakona

AMBALAŽNI OTPAD – II – Podzakonski akti – Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koji ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet – Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu granične vrednosti – Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala – Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom – Pravilnik o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja – Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom

AMBALAŽNI OTPAD – III – Plan smanjenja ambalažnog otpada – Uredba i Plan smanjenja ambalažnog otpada za period od 2020. do 2024. godine

AMBALAŽNI OTPAD – IV – Izvodi iz Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa