ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD PRAVNI ZAKLJUČAK

 

Odgovornost kontrolnog člana društva
za obaveze prinudno likvidiranog društva

 

1. Postupak izvršenja koji je prekinut zbog brisanja društva dužnika usled prinudne likvidacije, može se nastaviti protiv kontrolnog člana/akcionara brisanog društva, ako izvršni poverilac uz predlog za nastavak postupka dostavi dokaz iz registra APR ili Registra HOV, da kontrolni član/akcionar samostalno poseduje više od 50% udela u osnovnom kapitalu društva (d.o.o.) odnosno više od 50% akcija sa pravom glasa u društvu (a.d.).

2. Parnični postupak prekinut zbog brisanja stranke – društva iz registra može se nastaviti protiv kontrolnog člana/akcionara brisanog društva ako se uz predlog za nastavak postupka dostavi dokaz iz registra APR ili Registra HOV, da kontrolni član/akcionar samostalno poseduje više od 50% udela u osnovnom kapitalu društva (d.o.o.) odnosno više od 50% akcija sa pravom glasa u društvu (a.d.).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa