ARHIVA BROJEVA

OBAVEZNO ADVOKATSKO ZASTUPANJE U REVIZIJSKOM POSTUPKU KAO LEGITIMNO OGRANIČENJE PRAVA NA PRISTUP VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

Besfort Ramadani,
master prava, savetnik Ustavnog suda

Pravo na pristup sudu je važan element prava na sud koje je izričito utvrđeno odredbom člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Obim prava na pristup sudu nije isti u svim fazama sudskog postupka. U redovnom sudskom postupku koji traje do pravnosnažnog okončanja parnice, obim prava na pristup sudu je najširi, a nakon toga sledi vanredni sudski postupak pred Vrhovnim kasacionim sudom, koji se pokreće po vanrednom pravnom leku – reviziji, a u kom postupku postoje znatna ograničenja prava na pristup najvišoj sudskoj instanci. Navedeni revizijski postupak je formalniji, procesno zahtevniji, i u njemu se raspravlja i odlučuje isključivo o pravnim pitanjima. To stvara potrebu za obaveznim advokatskim zastupanjem pred revizijskim sudom, kako bi se stranci omogućilo kvalifikovano i kvalitetno zastupanje pred najvišim sudom radi najbolje zaštite njegovih subjektivnih građanskih prava i interesa. Upravo tema ovog rada je analiza pojedinih aspekta obaveznog advokatskog zastupanja u revizijskom postupku, kao legitimnog ograničenja prava na pristup Vrhovnom kasacionom sudu.

Ključne reči: Vrhovni kasacioni sud, revizija, pravo na pravično suđenje, pravo na pristup sudu, ograničenja, punomoćnik advokat.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa