ARHIVA BROJEVA

OBLICI SAUČESNIŠTVA I UČEŠĆA U IZVRŠENJU SEKSUALNIH DELIKATA SA DECOM

Dr Marko Milović, advokat u Beogradu

Apstrakt: kod saučesništva u užem i širem smislu postoje mnogobrojne nedoumice koje naročito dolaze do izražaja kod seksualnih delikata. Zbog toga nailazimo na različite stavove u teoriji i u sudskoj praksi, kako u ranijem periodu, tako i u novije vreme. U prilog tome je i činjenica da podstrekavanje i pomaganje nije regulisano odredbama Krivičnog zakonika. U radu je kroz primere iz starije i novije sudske prakse ukazano na te različite stavove kod saizvršilaštva, podstrekavanja i pomaganja kao i one koji su danas uglavnom prihvaćeni, sa osvrtom na krivičnih dela protiv polne slobode učinjenih prema deci (kao vlastoručnih delikata – delicta propria manu).

Ključne reči: saučesništvo, saizvršilaštvo, podstrekavanje, pomaganje, seksualni delikti, deca.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa