ARHIVA BROJEVA

RAD VAN RADNOG ODNOSA

Persida Jovanović,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

UVOD

Zakonom o radu određene kategorije lica mogu obavljati rad van radnog odnosa. U rad van radnog odnosa spada obavljanje poslova na osnovu: ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju, ugovora o stručnom usavršavanju kao i ugovora o dopunskom radu. Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", broj 24/05...95/18) u svom osamnaestom poglavlju odredbama člana 197. do člana 202. uređuje rad van radnog odnosa. Reč je o radnom angažovanju određenih kategorija lica kod poslodavca, s tim da ta lica nisu kod njega u radnom odnosu i nemaju status zaposlenog. Međutim, može se reći da na ovaj način angažovana lica imaju pravo na odgovarajuću naknadu za obavljeni rad, koja nema karakter zarade, a koja je predmet ugovora sa poslodavcem, pravo na bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti i obavezu da savesno i odgovorno obavljaju poslove za koje su angažovani.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa