ARHIVA BROJEVA

ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU KOJU ZAPOSLENI PRETRPI NA RADU I U VEZI SA RADOM

Darko Rašković,
sudija Osnovnog suda u Kragujevcu

 

Ako se sudska praksa smatra nekakvim pokazateljem i indikatorom spornih problema, onda brojnost i raznovrsnost odluka sudova, koje se odnose na pitanje naknade štete koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom, ukazuje na aktuelnost teme kojom će se ovaj rad baviti i svakako opravdava da se o svemu tome kaže još nešto, uz dodatnu argumentaciju, ali bez pretenzija da se ovo pitanje uredi na jedan celovit način, niti pak potpuno. Suština rada je da podstakne i generiše sve one koji se, pre svega, u praksi bave ovim pitanjem, da se za trenutak osvrnu na sve one specifičnosti koje karakterišu odnos zaposlenog i poslodavca, a pre svega po pitanju odgovornosti za štetu koju radnik može da pretrpi na radu ili u vezi sa radom.

Prema odredbi člana 164. Zakona o radu, ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom, poslodavac je dužan da mu nadoknadi štetu, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Sledi da postoje dve vrste odgovornosti za štetu, i to: odgovornost zbog povrede prava i odgovornost zbog povrede na radu i profesionalne bolesti zaposlenog. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa