ARHIVA BROJEVA

RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

ZAPOSLENI KAO OŠTEĆENI
I KAPITALIZIRANA RENTA

Kada je štetnik indirektni budžetski korisnik i platežno sposoban, zaposleni kao oštećeni nema pravo na kaptalizirani iznos rente.

Kod ovakvog činjeničnog utvrđenja, prvostepena presuda je morala biti preinačena i odlučeno kao u izreci ove presude. Naime, polazeći od odredbe člana 188. st. 3. i 4. Zakona o obligacionim odnosima, u situaciji kada je tužena strana platežno sposobna i indirektni budžetski korisnik, nema nijednog razumno opravdanog razloga koji bi opravdao zaključak da postoje okolnosti slučaja koji bi opravdali dosuđivanje kapitaliziranog iznosa rente. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa