ARHIVA BROJEVA

KOLEKTIVNI UGOVORI

Persida Jovanović,
sudija Apelacionog suda u  Beogradu

Uvod

Kolektivni ugovori predstavljaju izvor prava kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. To su akti niže pravne snage od Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" broj 24/2005 ... 95/18), kao opšteg radnopravnog propisa i akti više pravne snage od ugovora o radu. Dakle, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa utvrđuju se aktima različite pravne snage (zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu), koji moraju biti međusobno usklađeni. Prilikom ocene međusobne usklađenosti ovih akata polazi se od akta najviše pravne snage, a to je Zakon o radu i ide prema aktu niže pravne snage, a to je kolektivni ugovor i zatim prema aktu još niže pravne snage, a to je ugovor o radu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa