ARHIVA BROJEVA

ISKLJUČENJE I IZUZEĆE SUDIJE U PARNIČNOM POSTUPKU U KONTEKSTU PRAVA STRANKE NA NEZAVISTAN I NEPRISTRASAN SUD

Darko Rašković,
sudija Osnovnog suda u Kragujevcu

  

Sine ira et studio.

Doslovno: Bez mržnje i naklonosti.

Misli se: nepristrasno i objektivno suditi.

Uvod

Objektivno pravo svake države priznaje fizičkim i pravnim licima subjektivna prava koja se sastoje iz ovlašćenja koja služe podmirenju njihovih interesa. Država garantuje nosiocu subjektivnog prava da će mu po njegovom zahtevu svojom prinudom pružiti zaštitu tog prava, ukoliko ono bude ugroženo ili osporeno, i to putem suda kao samostalnog i nezavisnog državnog organa. Zaštitu subjektivnih prava sud pruža u parnici, a parnica predstavlja niz radnji povezanih u jedinstvenu celinu sa ciljem da se raspravi i odluči o zahtevu za sudsku zaštitu u građansko – pravnom sporu. Parnicu čine radnje tri subjekta odnosno radnje u parničnom postupku preduzimaju tri subjekta, i to: tužilac, sud i tuženi. Radnje koje preduzima sud kao nepristrasan u onom što je predmet spora imaju za krajnji cilj da se ispita koji je od zahteva u sporu stranaka osnovan, kako bi se samo zahtevu sa takvim atributom pružila sudska zaštita. Pri tome, treba imati u vidu da sud pruža pravnu zaštitu i tuženom, a ne samo tužiocu, jer ukoliko sud nađe da je tužbeni zahtev tužioca neosnovan, tuženom se od strane suda pruža zaštita od daljih aktivnosti tužioca kojima bi u pravnom poretku prema tuženom ponovo isticao pravo koje mu sud nije priznao. Da bi sud, kao državni organ, ispunio navedeni zadatak na adekvatan način, od suda se očekuje nepristrasnost u donošenju odluka, ,jer pristrasnost suda nije ništa drugo već negacija jednakosti subjekata prava – fizičkih i pravnih lica pred sudom. S obzirom da sudija koji postupa u određenom predmetu predstavlja samo personifikaciju suda kao državnog organa, to se kroz prizmu (ne)pristrasnosti konkretnog sudije posmatra i cini (ne)pristrasnost suda kao državnog organa. Otuda, sam Zakon o parničnom postupku1, nastoji da osigura strankama pravo na nepristrasno suđenje, omogućujući strankama da se u opravdanim situacijama koriste institutom isključenja, odnosno izuzeća sudija, u cilju osiguranja objektivnog i nepristrasnog suda. Predmet ovog rada biće upravo institut isključenja i izuzeća sudija, sa blagom pretenzijom da se na celovit način ukaže na postojeća zakonska rešenja, aktuelnu sudsku praksu, te posledično na značaj i domašaj prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa