ARHIVA BROJEVA

PRAVNA SHVATANJA I PRAVNI STAVOVI VKS

Nezakonito naplaćene naknade komunalnih usluga

Podnošenje tužbe sa predlogom
za izdavanje platnog naloga

Sudska zaštita po zahtevu za naknadu štete zbog nezakonito naplaćene naknade komunalnih usluga

1.   Sud će odbaciti tužbu kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke o davanju saglasnosti na odluku o utvrđivanju cene troškova objedinjene naplate komunalnih usluga, jer takav zahtev ne spada u sudsku nadležnost.

2.   Potraživanje naknade štete po osnovu nezakonito više naplaćene naknade troškova objedinjene naplate komunalnih usluga zastareva u roku propisanom odredbom člana 376. Zakona o obligacionim odnosima.

3.   Upućenim javnim pozivom korisnicima komunalnih usluga za zaključenje sporazuma o vraćanju neosnovano naplaćene naknade po osnovu tih usluga predupređuje se potreba za vođenjem sudskog spora o tim potraživanjima. Stoga je učinjenim priznanjem tužbenog zahteva u odgovoru na tužbu tuženi stekao pravo za ostvarenje troškova parničnog postupka u skladu sa odredbom člana 156. Zakona o parničnom postupku. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa