ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNO PRAVO PRIMENA INSTITUTA NUŽNE ODBRANE

Postupanje oštećenog

Ima mesta primeni instituta nužne odbrane iz čl. 19. KZ u radnjama okrivljenog - samo ako je oštećeni preduzeo bilo koje radnje koje se mogu smatrati protivpravnim napadom.

Iz obrazloženja:

Žalba branioca okrivljenog izjavljena protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 u vezi st. 1 KZ je neosnovana.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa