ARHIVA BROJEVA

Separat - April 2021.

ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA I NASILJA U PORODICI I NA RADU

BROJ 4. GODINA 2021

APRIL 2021.

ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA I NASILJA U PORODICI I NA RADU – Naslovna strana i impresum separata

ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA I NASILJA U PORODICI I NA RADU – Sadržaj Separata

Sprečavanje nasilja u porodici - I - ZAKON o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) - Sadržaj Zakona

Sprečavanje nasilja u porodici - I - ZAKON o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) - Tekst Zakona

Sprečavanje zlostavljanja na radu - II - ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010) - Sadržaj Zakona

Sprečavanje zlostavljanja na radu - II - ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010) - Tekst Zakona

Sprečavanje zlostavljanja na radu - II - Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2010) - Sadržaj Pravilnika

Sprečavanje zlostavljanja na radu - II - Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2010) - Tekst Pravilnika

Međunarodne konvencije - III - Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2013, 4/2014) - Sadržaj Konvencije

Međunarodne konvencije - III - Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2013, 4/2014) - Tekst Konvencije

Međunarodne konvencije - III - Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2010) - Sadržaj Konvencije

Međunarodne konvencije - III - Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2010) - Tekst Konvencije

Izvodi iz drugih zakona - IV - Izvod iz - Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011, 6/2015)

Izvodi iz drugih zakona - IV - Izvod iz - Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Odluka Ustavnog suda, 113/2017, 95/2018 - Autentično tumačenje)

Izvodi iz drugih zakona - IV - Izvod iz - Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019)

Podzakonski akti drugih zakona - V - Porodični zakon - Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 56/2005)

Podzakonski akti drugih zakona - V - Obrazovanje i vaspitanje - Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019, 104/2020)

Podzakonski akti drugih zakona - V - Socijalna zaštita - Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015, 90/2020)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa