ARHIVA BROJEVA

SUBVENCIJE za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede

U "Sl. glasniku RS", br. 11/2021, od 12.02.2021. godine, objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja glasi:

“Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/20),

Vlada donosi

UREDBU
o utvrđivanju Programa rasporeda
i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa