ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNO PRAVO U SFERI SEKSUALNIH (POLNIH) ODNOSA KRIVIČNO PRAVO KAO ULTIMA RATIO*

U gotovo svim savremenim društvima postoji nesklad između vladajućeg doktrinarnog stava o mogućnostima, granicama i načinu ostvarivanja krivičnopravne zaštite i praktične delatnosti na tom polju.

Dok je u nauci odavno ukorenjena ideja o supsidijarnom karakteru krivičnopravne zaštite, koja podrazumeva pribegavanju mehanizmima krivičnog prava tek ukoliko se odgovarajuća zaštita određenim dobrima ne može pružiti drugim nepravnim ili pravnim instrumentima, u praksi je stvarno stanje daleko od zamišljenog.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa