ARHIVA BROJEVA

PRAVO STRANKE NA UPOTREBU SVOGA JEZIKA U PARNIČNOM POSTUPKU

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

           U parničnom postupku stranka ima pravo da se usmeno izražava na svom jeziku što uključuje njeno pravo da kao stranka da iskaz na svom jeziku. To je izraz njenog prava da govori na svom jeziku na ročištima i prilikom usmenog preduzimanja procesnih radnji pred sudom. Na to ne utiče okolnost što ta stranka razume jezik na kome se vodi postupak i koji je ona koristila pri preduzimanju određenih parničnih radnji. Radi se o njenom ličnom Ustavom zagarantovanom pravu koje joj sud na njen zahtev ne može uskratiti. Ovaj vid ostvarivanja prava na korišćenje svoga jezika u parničnom postupku nije uslovljen okolnošću da li stranka razume jezik na kome se vodi in concreto parnica

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa