ARHIVA BROJEVA

GRANICE DOZVOLJENOG KOMENTARISANJA SUDSKIH POSTUPAKA U MEDIJIMA1*

Katarina Manojlović Andrić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

 

1. Pravni osnov ograničenja slobode
medijskog izražavanja

Ustavom Republike Srbije garantovano je pravo na obaveštenost tako što je u članu 51. utvrđeno da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i da su sredstva javnog obaveštavanja dužna da to pravo poštuju (stav 1), kao i da svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom (stav 2).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa