ARHIVA BROJEVA

KAZNA RAD U JAVNOM INTERESU U KRIVIČNOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Svetlana Zarubac, master pravnik

1. Uvodna razmatranja

Uopšte posmatrano kazne, pa tako i rad u javnom interesu, predstavljaju odgovor društva na ponašanja koja su inkriminisana kaznenim pravom i koja su dokazana u odgovarajućem sudskom postupku i izrečene u sudskoj odluci koja je postala pravnosnažna, a kojima se utiče na učinioce i druga lica da ubuduće ne čine delikte. Uvažavajući sve sličnosti i razlike između krivičnog i prekršajng postupka kao i relevantne međunarodne akte kojima je strogo zabranjen prinudni rad, vođeni pozitivnim uporednopravnim iskustvima vezanim za ovu kaznu trudićemo se da prikažemo mesto ove po mnogo čemu specifične kazne u sistemu kazni krivičnog i prekršajnog prava, ukažemo na nedoumice koje se u praksi mogu javiti vezano za njeno izricanje, sa posebnim osvrtom na primenu ove kazne u prekršajnom postupku kroz odluke prekršajnih sudova i Prekršajnog apelacionog suda ne bi li došli do nekih zajedničkih zaključaka ali i ukazali na razlike u ove dve grane kaznenog prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa