ARHIVA BROJEVA

PRITVOR (POJAM, RATIO LEGIS PREDVIĐANJA, MEĐUNARODNI PRAVNI STANDARDI, NORMA I PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI)

Prof. dr Stanko Bejatović,
Redovni prof. Pravnog fakulteta u Kragujevcu, predsednik Upravnog odbora
Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
i predsednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

1. Opšte napomene o merama obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku

Jedan od međunarodnih pravnih standarda kada je reč o krivičnom postupku uopšte je prisustvo okrivljenog u krivičnom postupku. Standard svoju podlogu nalazi pre svega u činjenici da se krivični postupak vodi protiv individualno određenog lica - okrivljenog kao jednog od glavnih krivičnoprocesnih subjekata i njemu se, pored ostalog, mora da pruži i mogućnost da se brani, da osporava navode optužbe i iznosi sve činjenice koje mu idu u prilog i da na taj način omogući sudu utvrđivanje zahtevanog stepena istine o konkretnoj krivičnoj stvari i njeno adekvatno rešenje. Pored ovog, ovaj standard je i u funkciji dva osnovna zadatka vođenja krivičnog postupka istaknuta već u čl. 1. ZKP. Prema istom krivični postupak treba da za svoj rezultat ima kažnjavanje svakog učinioca krivičnog dela za koga se utvrdi da je kriv a s druge strane treba da obezbedi da nevino lice ne bude osuđeno. Da bi se to postiglo neophodno je, pored ostalog, i učešće okrivljenog u krivičnom postupku. Isto tako i za realizaciju osnovnih načela krivičnog postupka, posebno načela kontradiktornosti, neposrednosti, utvrđivanja istine i sl., potrebno je obezbediti prisustvo okrivljenog lica u krivičnom postupku. Obzirom na sve ovo organi krivičnog postupka su dužni da se staraju u ovom njegovom preduslovu – o obezbeđenju prisustva okrivljenog u krivičnom postupku i u tom cilju krivičnoprocesno zakonodavstvo predviđa i mere kojima se obezbeđuje prisustvo okrivljenog lica u krivičnom postupku i one su polazni osnov praktične realizacije navedenog međunarodnog pravnog standarda - prisustva okrivljenog u krivičnom postupku.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa