ARHIVA BROJEVA

PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU INVALIDNOG DETETA

Docent dr Vesna Stojanović,
Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu

 

          Pravo na porodičnu penziju je jedno od tri prava na penziju iz penzijskog sistema Republike Srbije. Pravo na porodičnu penziju dete može da ostvari posle smrti jednog ili oba roditelja ili jednog ili oba usvojitelja (iz potpunog usvojenja), ako se ispune odgovarajući zakonom propisani uslovi. Pravo na porodičnu penziju imaju sva deca rođena u braku, vanbračna deca i usvojena deca.Zakonodavac utvrđuje posebne uslove za sticanje prava na porodičnu penziju kada je dete steklo invalidnost u skladu sa propisima iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.Principi solidarnosti, uzajamnosti i humanizma, na kojima se zasniva socijalno osiguranje, omogućavaju invalidnom detetu korišćenje prava na porodičnu penziju do kraja njegovog života. Korišćenje ovog prava nije uslovljeno eventualnim zaposlenjem ili obavljanjem samostalne delatnosti invalidnog deteta, odnosno, invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i posle prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

Ključne reči: pravo na porodičnu penziju, sticanje statusa invalidnog deteta, korišćenje prava na porodičnu penziju, mogućnost zapošljavanja invalidnog deteta.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa