ARHIVA BROJEVA

NASILJE U PORODICI I SUDSKA PRAKSA KOJA SE ODNOSI NA PREKRŠAJE IZ ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

Sofija Zarubac, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu;

Svetlana Zarubac, master pravnik

1. Uvodna razmatranja

Nasilje u porodici je pojava koja zahteva posebnu pažnju i sistemsku reakciju kako zbog njene rasprostranjenosti tako i zbog negativnih fizičkih, psihičkih, socijalnih i ekonomskih posledica koje izaziva. Ta potreba je uočena i na međunarodnom planu i tretirana je u velikom broju međunarodnih akata od kojih je poslednja u nizu Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici doneta u okviru Saveta Evrope 11. maja 2011. godine u Istanbulu, koju je Republika Srbija potpisala u aprilu 2012. godine, ratifikovana u Narodnoj skupštini u oktobru 2013. godine i stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine1. U skladu sa preuzetim obavezama iz pomenute Konvencije u Republici Srbiji je donet Zakon o sprečavanju nasilja u porodici2 koji sveobuhvatnije reguliše materiju u odnosu na ranije prisutan sistem zaštite od nasilja u porodici koji je u mnogim stvarima bio nedovoljan. Novi Zakon predviđa jednu sistemsku saradnju i akciju državnih organa, pre svega policije, javnog tužilaštva, sudova opšte nadležnosti, prekršajnih sudova  i centra za socijalni rad, a sve u cilju sprečavanja nasilja u porodici, zaštite žrtve nasilja i podrške žrtvi da prebrodi pretrpljeno nasilje. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa