ARHIVA BROJEVA

MENICA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA Po ugovoru o poslovnom, revolving okvirnom kredit

Pravo na isticanje meničnog prigovora iz osnovnog pravnog posla (povodom kojeg je menica izdata)

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Zorane Delibašić, predsednika veća, Jasne Belović i Jelene Stevanović, članova veća, u parnici tužioca banke "AA", koju zastupa AB, advokat, protiv tuženog BB, čiji je punomoćnik AB1, advokat, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 9757/15 od 10.11.2016. godine, u sednici veća održanoj dana 15.03.2018. godine, doneo je

R E Š E N J E

UKIDA SE presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br.9757/15 od 10.11.2016. godine i predmet se VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa