ARHIVA BROJEVA

– BANKARSKI POSLOVI – Ugovor o stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi

Ništavost pojedine odredbe ugovora i ništavost samog ugovora

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Dragane Marinković, predsednika veća, Veselinke Milošević i Nevenke Romčević, članova veća, u parnici tužilje AA, koju zastupa punomoćnik AB, advokat, protiv tužene banke "BB", koju zastupa punomoćnik AB1, advokat, radi utvrđenja ništavosti ugovora, odlučujući o žalbama parničnih stranaka izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu P 696/15 od 13.04.2017. godine, u sednici održanoj 22.02.2018. godine, doneo je

P R E S U D U

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe tužilje i tužene i POTVRĐUJE presuda Višeg suda u Beogradu P 696/15 od 13.04.2017. godine u stavu drugom i trećem izreke.

UKIDA SE navedena presuda u stavu četvrtom, petom i šestom izreke i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno suđenje u tom delu.

ODBACUJE SE žalba tužilje izjavljena protiv prvog stava izreke navedene presude, kao nedozvoljena.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa