ARHIVA BROJEVA

POREZI - POREZ NA DODATU VREDNOST, POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA I POREZ NA IMOVINU

- POREZ NA DODATU VREDNOST -

 

- Osnovica za obračunavanje PDV za uvoz dobara koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Na uvoz dobara (proizvoda) koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18, u daljem tekstu: Zakon). Osnovicu za obračunavanje PDV čini vrednost uvezenih dobara utvrđena u skladu sa carinskim propisima, u koju se uračunavaju i akciza, carina i druge uvozne dažbine, ostali javni prihodi, osim PDV, kao i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici Srbiji.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa