ARHIVA BROJEVA

POLOŽAJ SAVESNOG STICAOCA NEKRETNINE OD NEVLASNIKA

Petar Banovac,
viši sudijski saradnik Višeg suda u Beogradu
 

Osnovno pravilo derivativnog sticanja prava svojine (ili drugog prava) jeste da niko ne može na drugog preneti više prava nego što sam ima (nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse habet). Međutim, u pojedinim slučajevima, moguće je da se ovo pravilo nađe na kolizionom kursu sa načelom savesnosti i poštenja. Verovatno najznačajniji takav slučaj postoji u situaciji kada je pribavilac pribavio određnu stvar od prenosioca, pri čemu je prenosiočev osnov sticanja bio nevažeći (u potpunosti ili delimično), a da to pribaviocu, i pored uobičajene pažnje koja se od njega mogla razumno očekivati, nije bilo poznato – tj. kada je pribavilac savestan. Postavlja se pitanje da li u takvoj situaciji treba zaštititi savesnog pribavioca, njegovo pouzdanje u pravni poredak i javne registre, ili se striktno držati pravila nemo plus juris, ne obazirući se na savesnost pribavioca i ostale okolnosti koje bi mogle opravdati njegovu pretenziju na pravo svojine (ili drugo pribavljeno pravo) na datoj stvari.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa