ARHIVA BROJEVA

Pojam i sadržaj tužbe

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

Parnični postupak se pokreće tužbom. Podnošenje tužbe je prva parnična radnja koja ima za cilj da se u pokrenutom i vođenom postupku ostvari sudska zaštita za povredu prava iz određenog građansko-pravnog odnosa. Tužba je parnična radnja tužioca koja mora biti preduzeta u zakonom predviđenoj formi-podnesku, Bez tužbe nema parnčnog postupka. Ona je akt procesne inicijative tužioca. Parnični postupak se pokreće tužbom; a to drugim rečima znači, aktivnošću tužioca. Sud, u parničnom postupku, nema ovlašćenja da sam pokrene parnični postupak. Da li će neko tužiti zbog povrede svojih prava i tražiti zaštitu pred sudom, zavisi samo od tog lica (načelo dispozicije). Za tužbu se kaže da ona u stvari obrazloženi zahtev tužioca kojim on upućuje sudu predlog za pokretanje parnice i donošenje odgovarajuće odluke u odnosu na tuženog. Ovim podneskom (tužbom) tužilac se obraća tuženom preko suda, jer tuženi neće sam da dobrovoljno ispuni njegov zahtev.

Sama reč "tužba" u zakonu se upotrebljava za označenje: 1) tužbe, kao parnične radnje, 2) pripremnog podneska kojom se podnosi tužbeni zahtev i 3) samog tužbenog zahteva.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa