ARHIVA BROJEVA

SUZBIJANJE KRIMINALITETA I POTREBA STALNOG USKLAĐIVANJA I PRILAGOĐAVANJA NOVONASTUPAJUĆIM OKOLNOSTIMA

 

Marta 2018. godine - STUPILE su na snagu odredbe člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. Zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 94/2016, od 24. novembra 2016. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (u daljem tekstu: "Izmena zakona") – stupio je na snagu - 1. juna 2017. godine, osim gore pomenutih odredbi i odredbi člana 41. (koje se odnose na član 391. KZ i koje stupaju na snagu – 2.12.2016. godine).

Odredbe koje su stupile na snagu 1. marta 2018. godine (kao što je rečeno), odnose se na:

-   član 208a (član 24. Izmene zakona) – Prevara u osiguranju (odredbe su dodate Izmenama 72/2009), a ovim izmenama je propisano BRISANJE odredbi.

-   članom 27. Izmene Zakona – propisana je kompletna izmena Glave dvadeset druge – KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE (novi čl. 223. do 245. Krivičnog zakonika).

-   čl. 35. do 38. Izmene Zakona – odnose se na – Krivična dela protiv službene dužnosti – Proneveru, Trgovinu uticajem, Primanje mita i Davanje mita (čl. 364, 366, 367. i 368. Krivičnog zakonika).

U nastavku bi podsetili na objašnjenja Predlagača izmena Zakona, data u OBRAZLOŽENJU uz Zakon o izmena i dopuna Krivičnog zakonika.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa