ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNI APELACIONI SUD - Pitanja i odgovori - PRIVREDNI PRESTUPI Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine

Izjava o neaktivnosti i obaveza
podnošenja APR-u - Mogućnost
podno-šenja optužnog predloga
protiv okrivljenih

Pitanje:

Da li se može podneti optužni predlog protiv okrivljenih: okrivljenog pravnog lica DOO čiji je 100% osnivač RS, okr. odgovornog lica v.d. direktora, zato što nisu APR-u u zakonom predviđenom roku i na zakonom propisan način dostavili Izjavu o neaktivnosti da pravno lice nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama iz člana 33. stav 5. ZOR, odnosno da li okrivljeni spadaju u krug pravnih lica koji su dužni da podnose finansijske izveštaje ili izjavu o neaktivnosti APR-u kod utvrđenih činjenica:

-    da je osnivač okrivljenog pravnog lica RS 100% i osnovano je odlukom Vlade RS,

-    poslovni račun se vodi u Upravi trezora počinje sa 840-

-    registrovana je delatnost istraživanje u oblasti nauke,

-    nije prihodovalo, niti obavljalo delatnost.

Da li se obratiti Ministarstvu finansija za mišljenje? 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa