ARHIVA BROJEVA

JEDAN USTAVNO-PRAVNI ASPEKT ZAKONA O OSIGURANJU IZ 2014.

Mr Slobodan Ilijić,
član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije

Prva činjenica od značaja za ustavno-pravni pristup važećem Zakonu o osiguranju obuhvatila je sledeće podatke. Važeći Zakon o osiguranju1 stupio je na pravnu snagu 26. decembra 2014. god, a počeo je da se primenjuje posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, tj. od 27. juna 2015. god.2, izuzimajući određeni broj odredaba koje će se primenjivati od dana pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, odnosno od dana pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, prva činjenica može da se svede na utvrđenje da je za sve adresate ZOS-a vreme upoznavanja sa odredbama ZOS-a trajalo je od 26. decembra 2014. do 27. juna 2015. god. Druga činjenica odnosila se na podatak da se ZOS sastojao iz 281. člana, a da je ovaj rad od toga nastojao da bliže osvetli samo jedan član i to član 217. ZOS-a. Glavna karakteristika člana 217. ZOS-a jeste da je istovetan (bukvalno) sa članom 86b. Zakona o Narodnoj banci Srbije3, koji je bio kasiran ustavno-sudskom odlukom donetom u periodu priprema za skupštinsku raspravu o ZOS-u. U zaključcima ovog rada, od nekoliko tačaka, bilo je reči o jedinstvu pravnog sistema, autoritetu odluka Ustavnog suda i koordinaciji u zakonodavno-pravnom radu Skupštine Republike Srbije.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa