ARHIVA BROJEVA

KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE u kojima je dužnik – subjekt javnog sektora i Obaveza registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu izdatih u ovim komercijalnim transakcijama

Zakon o rokovima izmirenja novačanih obaveza u komercijalnim transakcijama (u daljem tekstu: Zakon), objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 119/2012, od 17.12.2012. godine, stupio je na snagu 25.12.2012. godine, a POČEO je da se primenjuje od – 31. marta 2013. godine.

Zakon je izmenjen i dopunjen dva puta – prvi put – izmne i dopune su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 68/2015 od 4. avgusta 2015. godine  i drugi put – objavljene 17. decembra 2017. godine, u "Sl. glasniku RS", br. 113/2017.

Ovim zakonom - uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa