ARHIVA BROJEVA

NOVE ORGANIZACIONE STRUKTURE REPRESIVNIH ORGANA

U "Sl. glasniku RS", br. 94/2016, od 24. novembra 2016. godine – objavljen je Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja (2. decembar 2016. godine), ali čiji je početak primene odložen za – 1. mart 2018. godine.

Prethodni zakon - Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (“Sl. glasnik RS”, br. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 60/20003, 67/2003, 29/2004, 58/2004, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011, 101/2011, 32/2013, u daljem tekstu: Dosadašnji Zakon) – prestaje da važi danom početka primene Novog Zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE NOVOG ZAKONA

Razlozi za donošenje Novog Zakona brojni su i jasno i koncizno dati u Obrazloženju Predlagača Zakona.

Pre svega, dosadašnji Zakon, koji je, kao što se vidi, donet (u osnovnom tekstu) još 2002. godine i kojim su obrazovani državni organa koji su nadležni za suzbijanje krivičnih dela organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela. U toku primene, Zakon je više puta menjan.

Međutim, uočeni nedostaci u radu ovih državnih organa nametnuli su potrebu “korenitijeg” redefinisanja njihove organizacione strukture, odnosno zakonskog uređenja koordinacije, međusobne saradnje i razmene podataka sa drugim državnim organima, posebno u cilju otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za koruptivna i druga posebno teška krivična dela.

Postojeći unutrašnji pravni okvir (u tom trenutku) nema adekvatne mehanizme za povezivanje širokog kruga državnih organa i koncentracije stručnog znanja koje bi, u zavisnosti od svakog konkretnog predmeta, javnom tužiocu, kao nadležnom organu čije je osnovno pravo i dužnost gonjenje učinilaca krivičnih dela, pružalo jaku potporu, ne samo za sprovođenje istrage, odnosno prikupljanje materijala za podizanje optužnog akta, već i dalje tokom sudskog postupka, sve do pravosnažnog okončanja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa