ARHIVA BROJEVA

Evropski standardi u oblasti borbe protiv terorizma i Krivični zakonik Republike Srbije

- stanje i perspektive -

Doc. dr Dragana Kolarić,
Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

 

UVODNE NAPOMENE

Od kako teroristički incidenti eskaliraju širom sveta, međunarodna zajednica je sve više fokusirana na ostvarivanje ideje da nacionalna krivična zakonodavstva budu dobro pripremljena za rešavanje tog kompleksnog fenomena.1 Nema sumnje da terorizam, danas, predstavlja jedan od najozbiljnijih problema društva. Na to nam ukazuju i brojne aktivnosti preduzete na međunarodnom nivou čiji je cilj sprečavanje i suzbijanje krivičnog dela terorizma. Nacionalna krivična zakonodavstva usklađivanje vrše uvođenjem novih krivičnih dela ili proširivanjem kriminalne zone kod postojećih. Postavlja se pitanje da li međunarodni izvori i unutrašnje pravo harmonizovano sa međunarodnim dokumentima, novim, antiterorističkim zakonodavstvom pokazuju autoritarnu tendenciju koja predstavlja negaciju pravne države jer se njome zadire u esencijalna prava čoveka garantovana najznačajnijim međunarodnim izvorima.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa